Algemene Voorwaarden Ginkgo Tree

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 21 juni 2021 te Ede.

In het onderstaande staat omschreven welke voorwaarden van toepassing zijn op de diensten en werkzaamheden van Ginkgo Tree.

Omdat ik lid ben van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula’s, ben ik ook gehouden aan de door hen beschreven gedragscode, zie https://nbvd.nl/voor-doulas-2/gedragscodes/

Artikel 1. Definities:

Ginkgo Tree: Ellen Boogaard, doula, zwangerschapsdocente, (mama-)coach en borstvoedingscounselor, gevestigd te Ede. Ingeschreven bij KvK onder nr. 82323127.

Opdrachtgever: de (aanstaande) ouder en eventuele partner, die met Ginkgo Tree een overeenkomst is/zijn aangegaan.

Partijen: Ginkgo Tree en Opdrachtgever samen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Ginkgo Tree.

2.2 Ondertekenen van het contract betekent tegelijk ondertekenen van deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring van Ginkgo Tree.

2.2 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Indien van aanvullende of afwijkende voorwaarden sprake is, zullen deze tijdig worden verstrekt.

2.4 Als zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze Algemene Voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.

Artikel 3. Tarieven en betalingen

3.1 De tarieven zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals reis- of parkeerkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

3.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden de tarieven die op de website van Ginkgo Tree staan beschreven. Reiskosten à € 0,25 per kilometer en eventuele parkeerkosten worden apart berekend en achteraf gefactureerd.

3.3 Facturen dienen betaald te worden vóór de aangegeven vervaldatum van de factuur, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

3.4 Betaling in termijnen is in overleg mogelijk; dit wordt schriftelijk vastgelegd in het contract.

3.5 De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van een vergoeding bij de zorgverzekeraar, indien van toepassing, ligt bij de opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht de kosten zoals in dit artikel benoemd te betalen, waarna opdrachtgever de factuur zelf kan indienen bij de zorgverzekeraar.

3.6 Indien Ginkgo Tree haar vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Ginkgo Tree zal zich te allen tijde inspannen om de overeengekomen diensten en/of werkzaamheden naar beste kunnen uit te voeren. Ginkgo Tree is nooit aansprakelijk noch verantwoordelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogt.

4.2 Om kwaliteit te garanderen en competenties te verbeteren zal zij regelmatig gebruik maken van bijscholingen en zo mogelijk van intervisie en/of supervisie.

4.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Ginkgo Tree aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, voor het uitvoeren van de begeleiding tijdig aan Ginkgo Tree worden verstrekt.

4.4 Ondertekening van het contract impliceert automatisch en onmiddellijk, dat de opdrachtgever verklaart zelf volledige verantwoording te dragen voor de gevolgen van uit de diensten en/of werkzaamheden voortvloeiende handelingen voor het eigen lichaam en de eigen gezondheid.

4.5 Deelname aan alle activiteiten of diensten van Ginkgo Tree zijn geheel op eigen risico.

4.6 Tijdens een geboorte draagt Ginkgo Tree nimmer medische verantwoordelijkheid en opdrachtgever vrijwaart Ginkgo Tree dan ook van alle aansprakelijkheid, ook in afwezigheid van een medisch bevoegde.

Artikel 5. Wijziging en annulering van afspraken

5.1 Ginkgo Tree is gerechtigd om tot 2 kalenderdagen voor een gemaakte afspraak deze te verplaatsen in overleg met opdrachtgever. Indien deze afspraak vooraf betaald is en niet binnen 1 kalendermaand na de originele afspraak voortgang kan hebben, zal de betaling worden gerestitueerd.

5.2a Annulering van een consultafspraak door opdrachtgever is tot 48 uur voor aanvang kosteloos, mits de annulering schriftelijk (of per e-mail) plaatsvindt. Bij annulering tussen 24 en 48 uur wordt 50% van de overeengekomen prijs doorberekend. Bij annulering binnen 24 uur wordt de volledige prijs doorberekend. In overleg kan gekeken worden naar het verplaatsen van de afspraak. Hier kunnen kosten voor in rekening worden gebracht.

5.2b Annulering van deelname aan een cursus is mogelijk tot 5 weken voor aanvang van de cursus. Hiervoor wordt 25 euro administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 5 weken tot 48 uur voor aanvang van de cursus wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de cursus wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Afhankelijk van de omstandigheden en mogelijkheden kan gekeken worden naar het verplaatsen van de cursus.

5.3 Indien de opdrachtgever zonder schriftelijke annulering niet bereikbaar is voor de geplande afspraak, is Ginkgo Tree gerechtigd om naast de overeengekomen prijs tevens de gemaakte reis- en parkeerkosten door te berekenen.

Artikel 6. Onvoorziene omstandigheden en overmacht

6.1 Van onvoorziene omstandigheden en overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeengekomen diensten en/of werkzaamheden, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar Ginkgo Tree redelijkerwijs geen invloed op kan uitoefenen, zoals het begeleiden van een geboorte van een andere opdrachtgever, ongevallen, brand, ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot personen en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk zijn.

6.2 Ginkgo Tree heeft in het geval van onvoorziene omstandigheden het recht om (onderdelen van) de diensten en/of werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen en/of annuleren. Opdrachtgever zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. Opdrachtgever heeft vervolgens het recht om deze opnieuw in te plannen of anders kosteloos te annuleren. Het reeds door opdrachtgever betaalde bedrag wordt in dat geval door Ginkgo Tree gerestitueerd. Diensten die onder de doulabegeleiding vallen, worden zo snel mogelijk opnieuw ingepland op een voor de opdrachtgever geschikt moment.

6.3 Ginkgo Tree is gerechtigd om bij overmacht of bij geplande afwezigheid, in overleg met opdrachtgever derden in te schakelen voor de uitvoering van de diensten en/of werkzaamheden. Bij de selectie van derden zal Ginkgo Tree de nodige zorgvuldigheid in acht nemen, en zal, indien redelijkerwijs mogelijk, de opdrachtgever te allen tijde in de gelegenheid stellen om kennis te maken met de plaatsvervangende derden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Ginkgo Tree is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van opdrachtgever.

7.2 Behalve in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Ginkgo Tree, is Ginkgo Tree op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor enig lichamelijk of geestelijk letsel dat opdrachtgever overkomt tijdens of als gevolg van de diensten en/of werkzaamheden.

7.3 Ginkgo Tree is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met informatie op de website, informatie in de ter beschikking gestelde materialen of de wijziging of annulering van (onderdelen van) de diensten en/of werkzaamheden door Ginkgo Tree.

7.4 Elke aansprakelijkheid van Ginkgo Tree voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

7.5 Opdrachtgever vrijwaart Ginkgo Tree voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot andere ondersteuners, familie, vrienden of hulpen binnen opdrachtgevers geboorteteam.

7.6 Ginkgo Tree is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor het beroepsmatig toepassen/ uitvoeren van kennis/handelingen door opdrachtgever, zoals opgedaan tijdens de diensten en/of werkzaamheden.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 De intellectuele eigendomsrechten op de door Ginkgo Tree aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en de website van Ginkgo Tree berusten bij Ginkgo Tree.

8.2 Het is de opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en/of de verstrekte documentatie en/of informatie van de website te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ginkgo Tree.

8.3 Ginkgo Tree behoudt zich het recht voor tot het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens de diensten en/of werkzaamheden. Ginkgo Tree zal te allen tijde toestemming aan opdrachtgever vragen om deze te gebruiken voor eigen cursus- en promotieactiviteiten.

Artikel 9. Geheimhouding

9.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit nadrukkelijk door een der partijen is gemeld of indien dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

9.2 Tijdens de begeleiding worden gegevens van opdrachtgever verzameld ten behoeve van het optimaal uitvoeren van de overeenkomst. Hierop is de Privacy Verklaring van Ginkgo Tree van toepassing.

9.3 In geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever, als voor de samenleving of bepaalde personen behoudt Ginkgo Tree zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.

Artikel 10. Toepasselijk recht & geschillen

10.1 Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Ginkgo Tree is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Ginkgo Tree is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula’s (NBvD). Indien er klachten of geschillen bestaan over Ginkgo Tree en haar diensten, kunnen deze gericht worden aan de NBvD volgens haar opgestelde Klachtenprocedure.

10.3 Daarnaast is Ginkgo Tree aangesloten bij ZZP-Nederland en via deze organisatie bij Geschilleninstantie Stichting Zorggeschil en kan voor zorg-gerelateerde klachten of geschillen een melding gedaan worden bij deze instantie.