PRIVACY VERKLARING GINKGO TREE

Ginkgo Tree, gevestigd Jachtlaan 87, 6713KL  Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Ginkgo Tree

www.ginkgotree.nl

Ellen Boogaard

Jachtlaan 87

6713KL Ede

+31683452585

info@ginkgotree.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ginkgo Tree verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Voor- en achternaam partner

Geboortedatum

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ginkgo Tree verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– Godsdienst of levensovertuiging

– Met betrekking tot je gezondheid, zwangerschap, gezinssituatie, werk/hobby/sport voor zover je bereid bent deze gegevens te verstrekken in het kennismakingsformulier

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ginkgo Tree verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afstemmen van diensten op jouw persoonlijke situatie

Het afhandelen van jouw betaling

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Om goederen en diensten bij je af te leveren

Ginkgo Tree verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ginkgo Tree neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ginkgo Tree) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ginkgo Tree bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bijzondere persoonsgegevens: deze gegevens worden verwijderd uiterlijk 4 weken na het laatste begeleidingscontact. Hieronder vallen de hierboven vermelde gegevens ‘bijzondere persoonsgegevens’.

Persoonsgegevens (deel 1): deze gegevens worden verwijderd uiterlijk 4 weken na het laatste begeleidingscontact. Hieronder vallen gegevens over:

– Achternaam

– Geboortedatum

– Telefoonnummer

– Bankrekeningnummer

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Persoonsgegevens (deel 2): deze gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard voor intern gebruik (bedrijfsvoering) en het maken van statistieken door Ginkgo Tree. Er worden passende organisatorische en technische methodieken toegepast, zoals het beveiligen van de map met deze gegevens met een wachtwoord. De gegevens kunnen tevens gebruikt worden voor externe publicatie, maar zullen ten alle tijden eerst geanonimiseerd worden. Hieronder vallen gegevens over:

– Voornaam

– Adresgegevens (woonplaats)

– Voornaam baby

– Geslacht baby

– Geboortedatum baby

– E-mailadres

– Korte samenvatting geboorte.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ginkgo Tree verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ginkgo Tree blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ginkgo Tree gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ginkgo Tree en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ginkgotree.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Ginkgo Tree wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ginkgo Tree neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@ginkgotree.nl.